Oto ekspertiz noktalarında fatura ödeme merkezi

Föy Fatura Ödeme Kuruluşu A.Ş ile ekspertiz yapan noktalarımız arasında bir iş birliğine giderek merkezi lokasyonlar da olan tüm noktalarımızda fatura tahsilatı, para transferi ve diğer tahsilat işlemleri yasal olarak yapılmaya başlamıştır. Lokasyon olarak çok merkezi olmayanlar dahil olmak üzere tüm noktalarımızda ise taksitli olarak ekspertiz işlemlerinin tamamını müşterilerimiz kredi kartı ile tek çekim ve taksitli olarak ödeyebilecekler.

Bu anlaşma ile tüm noktalarımız için müşteri memnuniyetini bir üst noktaya taşıdığımıza inanıyoruz çünkü artık dijital ortamdan ödeme almak ve bu ödemeyi nakit yerine müşterinin tercih ettiği bankanın kartı üzerinden gerçekleştirmek bir ayrıcalık ve kolaylık.

Fatura ödeme merkezi olarak hizmet vermemizin ana sebebi ise noktalarımızın sabit giderlerine ve sirkülasyonuna destek olmaktır. Tabiki hiç bir noktamız bunu yapmak zorunda değildir ancak tercih eden işletmeci kardeşlerimiz bu sistemden faydalanabilirler.

Aşağıdaki kanun kapsamında tüm işlemler yasaldır.

ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerine, ödeme hizmetlerine,
ödeme kuruluşlarına ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Kanun, ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerini, ödeme hizmetlerini, ödeme
kuruluşları ile elektronik para kuruluşlarını kapsar.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Alıcı: Ödeme işlemine konu fonun ulaşması istenen gerçek veya tüzel kişiyi,
b) Banka: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketini,
c) Elektronik haberleşme işletmecisi: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu
çerçevesinde tanımlanan işletmeciyi,
ç) Elektronik para: Elektronik para ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen,
elektronik olarak saklanan, bu Kanunda tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan ve elektronik para
ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değeri,
d) Elektronik para kuruluşu: Bu Kanun kapsamında elektronik para ihraç etme yetkisi verilen tüzel kişiyi,
e) Fon: Banknot, madeni para, kaydi para veya elektronik parayı,
f) Gönderen: Kendi ödeme hesabından veya ödeme hesabı bulunmaksızın ödeme emri veren gerçek veya tüzel
kişiyi,
g) Katılımcı: Sisteme katılarak doğrudan transfer emri verme yetkisi bulunan ve sistem kurallarına uymakla
yükümlü tüzel kişiyi,
ğ) Kişisel güvenlik bilgileri: Ödeme aracı ile işlem gerçekleştirirken kullanılabilecek şifre, son kullanma tarihi,
güvenlik numarası gibi ödeme aracını ve ödeme aracı kullanıcısının kimliğini belirleyici bilgileri,
h) Kontrol: Bir tüzel kişinin; sermayesinin, asgari yüzde elli birine sahip olma şartı aranmaksızın, çoğunluğuna
doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunması veya bu çoğunluğa sahip olunmamakla birlikte imtiyazlı hisselerin elde
bulundurulması veya diğer hissedarlarla yapılan anlaşmalara istinaden oy hakkının çoğunluğu üzerinde tasarrufta
bulunulması suretiyle veya herhangi bir suretle yönetim kurulu üyelerinin karara esas çoğunluğunu atayabilme ya da
görevden alma gücünün elde bulundurulmasını,